utanspelpaus.se logo

Vad säger den svenska lagen gällande spelreglering?

Den svenska spelregleringen och tillsynen utgör en central del i den förebyggande arbetet mot ett hälsosamt spelbeteende. De elementära inslagen i den rådande spellagen utgörs av bland annat av den omsorgsplikt som spelbolagen för närvarande förväntas uppfylla, den definierade åldersgränsen, graden av marknadsföring men även möjligheten att utesluta spelare från de spelformer som erbjuds.

De lagar och regler som definieras sätter ramarna för det arbetet som utförs på lokal, regional och den nationella nivån. Spelinspektionen är den myndighet som ansvarar för att spelbolagen rättar sig efter det som stipuleras i den svenska spellicensen.

Huruvida de lagar och riktlinjer som definierats åtföljs av spelbolagen är något som kontrolleras via en tillsynsprocess. Själva tillsynen har en huvudroll i den förebyggande arbetet mot skadligt spelande, men verkar även i form av adekvat vägledning.

Spelbolag som verkar på den svenska marknaden måste ha en svensk licens

Enligt den rådande svenska spellagen (2018:1138) så måste alla de spelbolag vilka opererar på den svenska spelmarknaden inneha en aktiv svensk spellicens. Den angivna lagen kompletteras i sin tur av en spelreglering i kombination med en rad föreskrifter.

Via Spelinspektionen så kan man även beskåda vilka spelbolag beviljats den svenska spellicensen för närvarande. Licenserna i fråga kan komma att återkallas om aktören i fråga ej åtföljer de åtagande som definieras eller avviker från det hela på andra sätt.

Spellagen är i grund och botten uppdelad på 6 olika licenser, vilka återges i form av följande lista:

 • Statligt reglerade spelformer.
 • Spel avseende allmännyttiga ändamål.
 • Onlinebaserade former av spel.
 • Spel med inslag av vadhållning.
 • Spel på internationella företag.

När det kommer till spelformer vilka tenderar att vara mer konkurrensutsatta än andra så utgörs dessa av online baserade spel, sportspel med vadhållning, landbaserade och kommersiella spel vilka återfinns på restauranger men även spelautomater och de casinospel vilka återges på fartyg som återfinns på internationella fartyg.

Föregående spelformer anses enligt den rådande lagen verka i form av statliga spel vilka implicerar på allmännyttiga ändamål. På grund av det så är dessa befriade från beskattning medan andra påförs en 18% skatt på den vinst som genererar via dessa.

Varje spelform där monetära medel finns inblandade vilka äger rum utan en svensks spellicens anses bryta mot lagen. Några av de vanligaste överträdelser vilka härleds till det hela kan utgörs i form av en olovlig och icke reglerad spelverksamhet, främjande av olika typer av tillgängliga spel vilka omfattar exempelvis matchfixning med mera.

Om detta uppdagas så kan vederbörande komma att bli föremål för en rad sanktioner vilka återges i form av följande:

 • Straff i form av böter, alternativt fängelse (upp till 2 år) beroende på brottets skala.
 • Blockering av de transaktioner vilka inrättas mellan spelare och den illegala aktörer.
 • Varningsmeddelande hos de webbplatser vilka ej lyder under den svenska licensen.

Åldersgränser gällande spel om monetära medel

Den definierade åldersgränsen när det kommer till spel om monetära medel utgör en viktig och elementär förebyggande faktor som ämnar skjuta upp speldebuten hos yngre individer, något som i sin tur ämnar förebygga skadliga spelbeteenden.

Både den andel som deltagit i spel om monetära medel samt andelen med odefinierade grad av spelproblem är betydligt lägre bland killa vilka återfinns inom åldersspannen 16-17 år i jämförelse med den grupp (killar) vilka för närvarande återfinns inom åldersspannet 18-19 år.

Spel om pengar bland tjejer återfinns på en något lägre nivå, samtidigt som det tenderar att eskalera på samma sätt i samband med att gruppen i fråga blir myndighetsförklarad, det vill säga - fyller 18 år. Nedanstående åldersgränser utgör dock den lagstadgade kravet vid spel om pengar:

 • En gräns på 18 år vid spel på inhemska online & fysiska casinon.
 • En gräns på 20 år vid spel på internationella casinon.

Förutom ovanstående punkter så måste även marknadsföringen tillämpas måttligt, samtidigt som det inte får riktas till barn och individer yngre än 18 år.

Graden av spelansvar i den rådande spellagen

Enligt den rådande spellagen så har alla spelbolagen ett ansvar att skydda spelarna gentemot överdriver spelande. Detta ämnas uppnås genom att identifiera och vidta adekvata åtgärder vid misstanke om speltiden vilka kan komma att uppfattas som skadliga.

Hur bolagen väljer att hantera sin omsorgsplikt ska även återges i form av en tydligt utformad handlingsplan. I den vägledning som återges i Skolinspektionens vägledning gällande den förväntade omsorgsplikten så återges exempel på hur symptom på överdriven spelande kan komma att uppträda där några av de primära elementen utgörs i form av:

 • Ihärdiga försök att vinna tillbaka förluster.
 • Höjning av den nuvarande insättningsgränser.
 • Etablering av kontakter med likasinnade spelare.

En individ som valt att utesluta sig från spel om pengar i kombination med den yngre gruppen av individer (18-24 år) identifieras som särskilt utsatta och således avgörande att följa upp närmare.

I den vägledning som återges så definieras tydligt exempel gällande de åtgärder som spelbolaget i fråga förväntas vidta vid misstanke om icke-ansvarsfullt, skadligt eller överdrivet spelande.

Några av de element vilka benämns inom sammanhanget relateras till återkoppling, restriktioner samt uppföljning som de elementära åtgärderna. Själva uppföljningen och återkopplingen förväntas ske via en kommunikationskanal där den vederbörande får en adekvat möjligheten att besvara det hela.

Det anses således ej tillräckligt att endast visa popup fönster vilka ämnar uppmärksamma det hela dock. När det kommer till de centrala åtgärderna vilka återges i spellagen som ett led i att motverka och minska risken för att överdriva spelade så återges dessa i form av följande.

 • Möjligheten till självavstängning - Alla de spel vilka tillhandahålls via en online baserat spelbolag ska erbjuda varje enskild spelare en adekvat möjlighet att utesluta sig själva från spel om pengar via Spelpaus.
 • Möjligheten att definiera spelgränser - Varje spelare måste definiera sin maximala gräns innan man börjar spela. Det hela ska både återges i form av den summa man önskar satsa och i form av den tidsperiod för vilken man önskar ta del av spelen.
 • Möjligheten till självtest - Varje spelbolag som verkar på den svenska marknaden ska kunna erbjuda sina spelare möjligheten till ett självtest som ett led i att utvärdera sina nuvarande spelmönster.

Ovanstående element ska återges väl synliga hos alla de online plattformar och mobila applikationer vilka ämnar verka på den svenska spellicensen, det vill säga - erbjuder möjligheten till spel om pengar till inhemska spelare.

Logotyperna i sin tur ska vara utplacerade i form av ett låst fält längst upp på respektive plattform, något som i sin tur innebar att dessa ej skall försvinna ur synfältet då spelaren i fråga använder sig av navigationen på webbplatsen.

Alla de spelbolag vilka mottagit en spellicens enligt den rådande lagen som definieras i form av (2018:1138) så ska logotyperna gällande spelbolagets spelansvar finnas väl synliga även vid spel på värdeautomater vilka återges på andra fysiska plattformar.

Spelbolaget i fråga förväntas även tillämpa andra former av åtgärder vilka återges i form av följande:

 • Bonusformer vilka endast erbjuds i samband med den initiala insättningen.
 • Det ska ej vara möjligt för spelaren i fråga att placera satsningar mot kredit.
 • Utbilda alla sina anställda i att enklare kunna identifiera ett skadligt spelbettende.

Förutom ovanstående så ska även spelbolagen i fråga rapportera in de uppgifter som samlas in vidare till Spelinspektionen vilka implicerar på spelarnas beteende när det kommer till spel men även sitt arbete gällande spelansvaret.

Andra förslag på adekvata åtgärder

I den proposition som regeringen presenterat så återger man en rad åtgärder vilka ämnar tillämpas som ett led i att stärka regleringen av spel. Några av de primära faktorer som återges definieras i form av följande lista:

 • Förbud mot att aktivt främja olika former av icke-lagliga spel.
 • Ett högre förbud mot reklam och icke-licensierade spel.
 • Justeringar av kravet gällande marknadsföringen av spelen i fråga.
 • Konsumentverket ska beviljas möjligheten att påföra sanktionsavgifter.

Ovanstående ändringar har som förslag att träda i kraft redan nästa år (1 januari 2023). I själva propositionen så återges även en rad andra krav, där man implicerar på att explicit kräva tillstånd för den spelprogramvara som nyttjas som ett led i att erhålla adekvat kontroll kring programutveckling, samtidigt som man ämnar stänga ute de plattformar som för närvarande saknar en adekvat licens.

En annan utredning som implicerade på adekvata åtgärder gällande matchfixning och icke-licensierade spelformer (Fi2020/04771) ligger redan under bearbetning (inlämnad oktober 2021).

De åtgärder som presenteras i denna återges i form av högre kraftansamlingar gällande icke-licensierade spel, en förstärkt och effektivare blockering av de betaltjänster som tillhandahålls, utökad samverkan mellan myndigheter men även möjligheten till test-köp under dold identitet.

En ny EU-standard

EU har ännu inte utarbetat ett standardiserat ramverk när det kommer till reglering av spel. I stället så är det varje specifikt medlemsstat som förväntas ha en egen utarbetad plan för hur spel ska regleras.

CEN - den europeiska standardiseringsorganisationen utvecklade under 2021 en form av standard när det kommer till inrapportering av online baserade speltester. I Sverige så regleras arbetet av SIS - Swedish Standards Institute som även verkar i form av en medlem i CEN.

Uppdaterad: 3 Januari, 2024